Hang Sơn Đoòng

Phong Nha-Kẻ Bàng, Vietnan

27 abril 2024 a 30 abril 2024

Dia 1 - Phong Nha -> Hang En

Dia 2 - Hang En -> Hang Sơn Đoòng

Dia 3 - Hang Sơn Đoòng

Dia 4 - Hang Sơn Đoòng -> Phong Nha